taukšt

taukšt
táukšt interj. , NdŽ, taũkšt K, NdŽ, ; Kos122, Rtr 1. paukšt, kaukšt (sudavimui, trenkimui žymėti): Kaltą užkišęs taukšt – ir klausosi Žem. [Plėšikas] jau galvą įkiša, ana nutvera už galvos, su kirviu táukšt Varn. Nesutarėm šeši kulti – taũkšt į kaktą Jdr. Jy táukšt, táukšt sudaužė tuos kiaušinius i pakepė Mžš. Pakaleno an dantis [margutį] – taũkšt pramušė Vdn. Taũkšt, taũkšt i sudaužė buteliuką DūnŽ. Aš ton pušin kirviu táukšt, man skieda kakton paukšt Ob. Tas táukšt tam žmogu in kaktą su šaukštu LKT209(Ldvn). Taũkšt, keverzai į griovį Šv. Par kaktą taũkšti Adm. Tik táukšt par ausį, ir aukštielnykas Ėr. Susipyko, tuoj snukin táukšt, táukšt Upn. 2. kartojant nusakomas mušimas: Anie draugai: vienas kitam par petį taũkšt taũkšt Krš. Kartę kapoja – taũkšt taũkšt Rs. Aš tilvikui taukšt taukšt, o man boba šmaukšt šmaukšt LLDI42(Sv). ^ Táukšt táukšt ant lentos, čyru vyru ant tvoros (drapanas velėja ir džiausto) Kz. 3. kartojant nusakomas plojimas: Taukšt taukšt katučių, dešimt katės vaikučių LLDI111(Antz). 4. [i]trinkt (trinktelėjimui, stuktelėjimui nusakyti): Bernas beardamas tik taukšt su arklu kažką užkliudė . Kakta taukšt į kažką atsimušiau K.Bor. Braukšt táukšt ižmušė duris Azr. Táukšt duris i uždarė End. Táukšt durỹs akmuo Ds. ^ Bėga bėga – taukšt, atsigręžus pliaukšt (užstumiamos langinės) LTR(Ob). Šen brūkšt, ten brūkšt, abu galai taukšt! (audimas) LTsV615(Brb). 5. kartojant nusakomas trinksėjimas, bildėjimas, kaukšėjimas: Taukšt taukšt, taukšt taukšt – kaukšėjo meistro plaktukas . Taũkšt taũkšt žvėrys dantis tauškina DūnŽ. 6. kartojant nusakomas šaudymas: Taũkšt taũkšt iššaudė i parejo Šv. 7. kartojant nusakomas ėjimas kaukšint: Buvo kitas laikas, su medinkums taũkšt taũkšt Šauk. 8. pliaukšt (pabučiavimui su garsu žymėti): Taukšt ir pabučiuočiau LTR(Bt). 9. pliaukšt (suteškenimui nusakyti): Nuejau, įsibrendu – ir žuvis taũkšt Rs. Lydekas duburkė[je] taũkšt! Krkl. 10. pliaukšt (netikėtam, ne vietoje pasakymui, tarstelėjimui nusakyti): Tik táukšt ir pasakiau nereikalingą žodį Dkš. 11. staigiam, netikėtam veiksmui nusakyti: Staigiai i pats taũkšt, i neliko sau (mirė) Žr. Taũkšt ir pragėrė Jdr. Taũkšt išrindavojo malūną visą Pj. Galia darbą dirbti – taũkšt apsižanija Pj. Tas negavo, táukšt i parašė į laikraštį Sk. Susirašė į laikraštį, taũkšt i nūmetė [brigadininką] Grd. Ans tik taũkšt po patalu Varn.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • taukšt — táukšt išt. Táukšt añtspaudą prispáudė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • taukšt pataukšt — interj., taũkšt pataũkšt 1. audimui nusakyti: Taukšt pataukšt audėja vis audžia ir audžia Grž. 2. kapojimui, mušimui ir pan. nusakyti: Ką čia su botagu vis taũkšt pataũkšt Rs. Kazimieras pasipusto delnus ir čekšt čekšt, taukšt pataukšt –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • taukšt pliaukšt — interj., taũkšt pliaũkšt staigiam, netikėtam, greitam veiksmui nusakyti: Užvarė an svarstyklių, taukšt pliaukšt – ateikit kitas Ukm. Taũkšt pliaũkšt į laikraštį įdėjo Grd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tykšt taukšt — interj. smarkiam lėkimui ir kritimui nusakyti: Kirviu pykšt paukšt – skiedra tykšt taukšt! LTsIV335 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šmikš taukšt — šmìkš taukšt interj. nusakant greitą lėkimą su trenksmu: Liaukiatės, vaikai: šmìkš taukšt pryšų pryšais (šen ir ten) pro duris – i laksto! Plt. Šmikš taukšt ir nebėra – pabėgo Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trinku bildu taukšt — trìnku bìldu taukšt interj. Srv staklių trinksėjimui audžiant nusakyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • taukš — interj. RŽ, DŽ, NdŽ, taũkš NdŽ; Rtr, KŽ žr. taukšt: 1. Trk, Yl, Bdr Lazdele taukš, taukš, ir puodų nebėr Šmn. Aš taukš par nagus – tie medauninkai ant žemės! Lkv. Vienas taũkš, kitas taũkš – reikėjo kulti su spragelais Šv. Kaip tiktai ans… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuldukas — 2 kuldùkas sm. ppr. pl. (2) medinis apavas: Kai eini žmogus su kuldùkais, tai tik taukšt taukšt Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paukšt — interj., paũkšt 1. taukšt, pykšt, kaukšt (sudavimui, mušimui, stuktelėjimui žymėti): Pagalys [pakabintas] paukšt, paukšt – paukši Švnč. Tik paukšt medin – tuoj visos varnos išskraidė! Ds. Aš ton pušin kirviu taukšt, man skieda kakton paukšt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šmaukšt — interj. K, DŽ, NdŽ, šmaũkšt 1. KGr74, Žln sukirtimui botagu, rykšte nusakyti: Aš jam tik šmaukšt šmaukšt vytine, ir nubėgau Ds. Šmaukšt su botagu, arklys šūst! Sml. Šmaũkšt iš votago DūnŽ. Šeimininkė kiaulei šluota šmaukšt K.Bor. Raitelis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”